ALGEMENE VOORWAARDEN – Imca Meijer Yoga

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op (het tot stand komen) van overeenkomsten tussen jou en Imca Meijer Yoga, hierna: IMYOGA.

1. Aanmelding en opzegging

 1. Je meldt je aan door het toesturen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
  Het is mogelijk gedurende het jaar in te stromen.
 2. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de ontvangst van het getekende inschrijfformulier en bevestiging van plaatsing door IMYOGA.
 3. Aanmelding is voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.
 4. De opzegtermijn is een kalendermaand.
 5. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en de overeenkomst eindigt eerst nadat betaling van alle verschuldigde termijnen door IMYOGA is ontvangen en je een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

2. De lessen en vakanties

 1. De yogales duurt 1 uur en 15 minuten
 2. Lessen worden wekelijks gegeven in de maanden september tot en met juni, met uitzondering van de officiële feestdagen en de vakanties. Voor de vakanties wordt uitgegaan van de schoolvakanties van Midden Nederland, met dien verstande dat in de plaats van de zomervakantie een zomerstopperiode geldt gedurende de maanden juli en augustus.
 3. De lestijden, feestdagen en vakanties worden gepubliceerd op www.imyoga.nl
 4. De cursist is op tijd aanwezig in de les. De deur sluit na aanvang van de les. 
 5. De cursist meldt zich, indien hij/zij niet aanwezig kan zijn, tenminste 2 uur voor aanvang van de les af. Afmelding kan telefonisch, via een (Whattsapp-)bericht of via: info@imyoga.nl.
 6. Indien een cursist een les mist door ziekte, eigen vakantie of een andere reden, loopt de betalingsverplichting gewoon door.
 7. Een gemiste les kan, in overleg, worden ingehaald op een andere datum en/of tijdstip.
 8. De yogales kan door een gastdocent worden waargenomen. 

3. Betaling lesgeld

 1. Het lesgeld is maandelijks verschuldigd over de lesmaanden september tot en met juni.
 2. Het lesgeld wordt contant dan wel door overboeking voldaan. Ingeval van contante betaling dient het lesgeld op de eerste dag van de betreffende maand te worden voldaan. Indien het lesgeld wordt overgeboekt dient betaling in de eerste week van de betreffende maand plaats te vinden op rekeningnummer NL84 ASNB 0772 9283 39 ten name van Imca Meijer.
 3. Indien betaling niet plaatsvindt is IMYOGA gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

4. Inhalen van lessen

 1. Een gemiste yogales kan, in overleg en op basis van beschikbare ruimte, in een andere yogales worden ingehaald. Het inhalen van een les, dient te worden aangevraagd.
 2. IMYOGA heeft afspraken gemaakt met Monique Bruinier Yoga en met Yoga Lilian Bensdorp, zodat gemiste lessen, in overleg en op basis van beschikbare ruimte, ook in een van de door hen aangeboden lessen kan worden ingehaald.

5. Annulering door de docent.

 1.  IMYOGA heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden, met opgave van redenen, één of meerdere lessen te verzetten of, zoals bijvoorbeeld bij een te gering aantal aanmeldingen, weeralarm of ziekte of overmacht, de gehele les te annuleren. Bij niet doorgang van een les worden de cursisten geïnformeerd. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Die vergoeding zal nooit meer dan het deelnamebedrag van de lessen zijn.

6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. De lessen zijn geen vervanging voor behandeling of therapie. Ze kunnen wel aansluitend werken. Een cursist die onder behandeling is, dient vooraf met zijn/haar therapeut of behandelaar te overleggen of deelname aan de yogales een goed idee is.
 2. De cursist bepaalt zelf of hij de yogadocent informeert over de aard en de ernst van de klachten. Ten aanzien van al zodanige informatie geldt het privacyreglement.
 3. Met betrekking tot lichamelijke en geestelijke klachten raadpleegt de cursist zijn/haar behandelend arts over hetgeen wel en niet kan in een yogales.
 4. De cursist neemt op eigen risico deel aan de yogalessen. De yogadocent is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel.
 5. De cursist verstrekt de yogadocent alle informatie die nodig is voor deelname aan de les. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid, risico en rekening van de cursist.

Vleuten, 22 januari 2019